fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
математика (тестування, профільний)
>українська мова (тестування)
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
математика (тестування, профільний)
українська мова (тестування)
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
історія України (тестування, профільний)
українська мова (тестування)
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок, профільний)
українська мова (тестування, 9 кл.)
Детально

Виховна робота у навчальному процесі

Керівництво навчального закладу, весь його педагогічний колектив постійно домагаються того, щоб кожна лекція, лабораторне чи практичне заняття, інші види навчального процесу мали виховну спрямованість, тобто щоб поряд із набуттям студентами професійних якостей вони сприяли засвоєнню ними загальнолюдських норм моралі, виховували почуття патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву позицію у процесі побудови Української держави.
Особлива роль у виховній роботі зі студентами під час їх навчання належить дисциплінам гуманітарного та соціально-економічного циклу як одному з найбільш активних і дієвих виховних чинників. Вивчаючи філософію, історію філософії, студенти оволодівають системою знань про сутність людини, природи, суспільства, про закономірності соціального поступу. Ці предмети є фундаментом світоглядно-філософської підготовки майбутнього фахівця. Предмети соціально-політичного циклу формують у студентів якості активного учасника політичного життя, суб’єкта державотворчого процесу.
Вивчаючи історію України, історію української та світової культури, українознавство, ділову українську та іноземну мови, студент усвідомлює хід історичного, політичного і культурного розвитку своєї Батьківщини у контексті світового поступу, формується як патріот, що вміє поважати історичні та культурні цінності інших народів, удосконалює свої вміння вільно виражати свої думки державною та іншими мовами світу, усвідомлює місце українців серед народів світу. Навчання ведеться виключно державною мовою.
Питання українознавчого наповнення змісту освіти та виховного процесу є визначальним у реформуванні системи освіти.
У процесі вивчення предметів еколого-природничого та економічного циклів формується культура екологічного мислення та поведінки особистості, дбайливе ставлення до природи та соціальних ресурсів, економічна свідомість майбутнього фахівця, прагнення до власного підприємництва.
Правова свідомість студентів формується у процесі вивчення основ держави і права, конституційного права. Майбутній фахівець усвідомлює свої права й обов’язки в контексті міжнародних правових документів.
Уміння працювати з людьми та впливати на них через знання основних закономірностей духовного і психологічного життя формують дисципліни психолого-педагогічного циклу. У процесі вивчення етики та естетики формується моральна культура особистості, розвиваються любов до прекрасного та художньо-естетичні здібності, виробляються правила культурної поведінки.
Заняття з фізичного виховання виробляють у студента навички здорового способу життя, прагнення до зміцнення здоровя.
При викладанні професійних дисциплін, які формують спеціаліста відповідного фаху, викладачі наголошують на внеску українських вчених у розвиток вітчизняної та світової науки, на подвижницькому житті багатьох із них на благо рідного народу, що пробуджує у студентської молоді почуття високого громадянського та патріотичного обов’язку.
Виховні години, є важливою формою національно-громадянського виховання студентів, яка спонукає їх стежити за розвитком державних процесів в Україні, подіями міжнародного життя, за найважливішими досягненнями в галузі культури, науки, мистецтва, техніки, спорту. Ці заняття готують студентів до громадсько-політичної діяльності, сприяють формуванню всієї гами цінностей сучасного національно-громадянського виховання.

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2