fp komp 1

Відділення комп'ютерних технологій

Галузь знань:Інформаційні технології
Спеціальність:Комп'ютерна інженерія
Кваліфікація:Технік-програміст
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика), мотиваційний лист
Детально

fp econom 1

Економічне відділення

Галузь знань:Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність:Економіка
Кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр з економіки
Термін навчання:3 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
Індивідуальна усна співбесіда (українська мова, математика, географія), мотиваційний лист
Детально

fp law 1

Юридичне відділення

Галузь знань: Право
Спеціальність: Право
Кфаліфікація: Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання:4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
мотиваційний лист
Детально

image

Відділення мистецтв

Галузь знань: Культура та мистецтво
Спеціальність: Дизайн
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з дизайну
Термін навчання: 4 роки (база прийому 9 кл.)
Вступні випробовування:
творчий конкурс (рисунок),
мотиваційний лист
Детально

Студентське самоврядування – невід’ємна складова виховного процесу

У Відокремленому структурному підрозділі «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Коледж) діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

Студентське самоврядування здійснюється студентами Коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом України «Про фахову передвищу освіту».

 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, установчими документами Коледжу та Положенням про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

У Положенні про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка» визначено:

1) структуру органів студентського самоврядування, порядок і періодичність їх обрання та звітування, розподіл повноважень та порядок здійснення ними своєї діяльності;

2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі порядок погодження рішень, визначених Законом України «Про фахову передвищу освіту»;

3) порядок припинення повноважень студентів Коледжу, обраних до органів студентського самоврядування, у тому числі щодо питань ініціювання та проведення голосування про їх відкликання;

4) порядок здійснення студентського самоврядування у структурних підрозділах Коледжу;

5) порядок проведення виборів представників студентів Коледжу до органів студентського самоврядування.

3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності;

3) рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;

5) академічної доброчесності.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу.

Форма органу студентського самоврядування Коледжу – студентська рада тощо.

На рівні Коледжу також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування – контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.

Делегати на конференцію студентів Коледжу обираються студентами Коледжу шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.

Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.

З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»

Орган студентського самоврядування:

1) бере участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами Коледжу;

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводить організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;

4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;

5) захищає права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;

6) делегує своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;

7) ухвалює акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;

9) розпоряджається коштами органу студентського самоврядування та наданим йому майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису Коледжу надає обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;

10) вносить пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;

11) має право оголошувати акції протесту;

12) виконує інші функції, передбачені Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування Коледжу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-37 частини першої статті 44 Закону України «Про фахову передвищу освіту»);

2) переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на інше;

3) поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

4) діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі.

Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.

 Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів коледжу, яка:

1) затверджує Положення про студентське самоврядування Коледжу;

2) обирає Голову та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дає оцінку їхній діяльності;

3) затверджує процедуру використання майна та коштів органу студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органу студентського самоврядування, вносить до нього зміни, заслуховує звіт про його виконання;

5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органу студентського самоврядування;

6) формує студентські виборчі комісії з числа студентів Коледжу для організації та проведення виборів до органу студентського самоврядування;

7) обирає представників студентів Коледжу до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління Коледжу;

8) заслуховує звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає оцінку їхній діяльності;

9) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

8. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органу студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна Коледжу).

Рішення органу студентського самоврядування, прийняті в межах його компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління Коледжу.

9. Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органу студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

10. Кошти органу студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Орган студентського самоврядування публічно звітує про використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.

banner lp

Міністерство освіти і науки України

banner

karera 2